Beleid privéleven en verwerking van persoonsgegevens

Dit privacybeleid (« privacybeleid ») beschrijft en informeert bezoekers en klanten (potentiële en huidige), hierna “bezoekers” genoemd, over de manier waarop Nausicaa vzw, hierna “Nausicaa” genoemd, de informatie gebruikt en beschermt die aan haar wordt doorgegeven en, meer specifiek maar zonder exclusief te zijn, wanneer de bezoeker deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende link: https://www.ihpnausicaa.be/, hierna de “site” genoemd, of wanneer de bezoeker een beroep doet op de diensten aangeboden door Nausicaa of deze gebruikt.

Dit privacybeleid kan te allen tijde door Nausicaa worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologie. In dat geval wordt de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid vermeld. Bezoekers zijn gebonden aan deze wijzigingen zodra ze online zijn geplaatst. Bezoekers worden daarom uitgenodigd om dit privacybeleid en de regels voor het gebruik van cookies regelmatig te raadplegen om te controleren of er wijzigingen zijn.

Persoonsgegevens

Over het algemeen is het mogelijk om de site te bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bezoekers zijn in geen geval verplicht om deze informatie aan Nausicaa door te geven.

In bepaalde situaties waarin geen informatie wordt verstrekt, is het echter mogelijk dat bezoekers niet kunnen profiteren van de gevraagde diensten. Om bezoekers in staat te stellen gebruik te maken van de door Nausicaa aangeboden diensten, kan Nausicaa u in bepaalde gevallen vragen om uw achterna(a)m(en), voorna(a)m(en) en adres(sen) (e-mail en post), hierna “persoonsgegevens” genoemd. Door deze informatie door te geven, gaat de bezoeker uitdrukkelijk akkoord met de verwerking ervan door Nausicaa, voor de doeleinden die in punt 2 hieronder worden aangegeven en voor de doeleinden die bij elke aanvraag worden aangegeven.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 14 april 2016 informeert Nausicaa u over het volgende:

De identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is

vzw Nausicaa, Heldensquare 5 – 1180 Ukkel

Tel. + 32 (0) 2 373 95 90

E-mail. dpo@ihpnausicaa.be

De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens nauwkeurig en relevant zijn. Daarnaast zorgt hij ervoor dat ze voldoen aan de toepasselijke regelgeving en aan dit privacybeleid.

Verzamelde gegevens

Nausicaa verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, rijksregisternummer;
 • leeftijd, medische/gezondheidsgegevens;
 • inkomsten;
 • bankrekeningnummer;
 • contactgegevens: werkplaats, de omgeving en naaste verzorgers;
 • strafblad en juridische geschiedenis;
 • gebruikte internetbrowser, gebruikt surfmiddel (pc of mobiel).

In bepaalde situaties kan het btw-nummer worden verzameld voor professionele bezoekers.

Doeleinden van de verwerking

Nausicaa kan de verstrekte persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • de door de bezoeker gevraagde informatie of diensten te leveren (door aanwezigheid op de exploitatiesites, via het contactformulier, per e-mail, per telefoon of per post) en afgestemd op de bezoeker, en meer specifiek:
  • de verwerking en opvolging van prijsaanvragen en/of informatievragen bij Nausicaa;
  • de voorstelling van de voorgestelde en geleverde diensten door Nausicaa;
  • informatie verzamelen, waardoor Nausicaa zijn diensten kan verbeteren;
 • • bezoekersstatistieken van de website https://www.ihpnausicaa.be/
 • informatie verzamelen, waardoor Nausicaa de website en diensten kan verbeteren (in het bijzonder via cookies);
 • om bezoekers onder de best mogelijke omstandigheden toegang te geven tot diensten van Nausicaa ;
 • om bezoekers onder de best mogelijke omstandigheden toegang te geven tot infrastructuur van Nausicaa
 • contracten gesloten tussen de bezoeker en Nausicaa beheren met betrekking tot de wettelijke en contractuele verplichtingen.

Begunstigde

Enkel Nausicaa is de begunstigde van de gecommuniceerde persoonsgegevens.

Deze informatie, in individuele of geanonimiseerde vorm, wordt in geen geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van onderaannemers, externe dienstverleners of partners waarop Nausicaa een beroep doet in het kader van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen of in het kader van de verwezenlijking van zijn bedrijfsdoelstelling, met het oog op een volledige en gepaste dienstverlening aan de bezoekers.

Noch Nausicaa, noch een van de onderaannemers, leveranciers van externe of partnerdiensten, gaan over tot de commercialisering van de persoonsgegevens van de bezoekers van de website en Nausicaa.

Bewaarperiode

Persoonlijke gegevens worden door Nausicaa alleen bewaard gedurende de tijd die overeenkomt met de doeleinden van het verzamelen zoals hierboven beschreven. Tenzij een wettelijke of contractuele verplichting een andere bewaartermijn oplegt, worden gegevens in geen geval langer dan 10 jaar bewaard.

Opslaglocatie van gegevens

Het bedrijf stelt alles in het werk om de veiligheid van gegevens te garanderen door technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de normen die gelden voor dit soort gegevens en dit soort bedrijven. 

Rechten van de bezoeker

Bezoekers hebben de volgende rechten, in overeenstemming met de eerder genoemde Europese verordening:

Recht op toegang tot en communicatie van de gegevens

Bezoekers hebben het recht op toegang tot en raadpleging van hun persoonlijke gegevens die door Nausicaa worden bijgehouden. Bezoekers kunnen ook te weten komen hoe Nausicaa de informatie heeft verkregen en aan wie deze is doorgegeven.

Met het oog op de verplichting van Nausicaa tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens, worden de verzoeken van bezoekers om toegang en raadpleging van gegevens verwerkt op voorwaarde dat hun identiteit wordt aangetoond, met name door een elektronische of papieren kopie (vergezeld van een handtekening) van hun identiteitskaart voor te leggen tijdens de geldigheidsduur van deze laatste. De aanvraag is altijd gratis voor de bezoeker.

Nausicaa kan echter bezwaar maken tegen verzoeken die duidelijk onrechtmatig zijn (bijvoorbeeld door hun aantal of hun repetitieve of systematische aard).

Recht op correctie van de gegevens

Op grond van de Europese regelgeving kunnen bezoekers verzoeken om rectificatie, bijwerking of verwijdering van gegevens die hen betreffen en die mogelijk onjuist, onwaar, onvolledig of verouderd zijn.

Recht op bezwaar

Bezoekers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens in de volgende twee situaties:

 • wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden of
 • wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Recht op wissen

Bezoekers hebben het recht om te verzoeken om verwijdering van de gegevens die Nausicaa over hen bewaart.

Nausicaa zal het verzoek van de bezoeker inwilligen als:

 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld;
 • de gegevensverwerking uitsluitend gebaseerd was op de toestemming van de bezoeker en de bezoeker zijn toestemming intrekt;
 • de bezoeker op gerechtvaardigde gronden bezwaar maakt tegen de verwerking.

In ieder geval kan het verzoek tot verwijdering door Nausicaa worden geweigerd als het verzoek noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of voor de naleving van een wettelijke of contractuele verplichting van Nausicaa.

Recht op de draagbaarheid van de gegevens

Bezoekers kunnen vragen dat hun persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een verantwoordelijke voor verwerking die identiek is aan Nausicaa. Bezoekers kunnen Nausicaa daarom vragen om gegevens te sturen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en voor computers leesbaar formaat.

Bepalingen voor de uitoefening van de rechten

Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het adres van Nausicaa of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@ihpnausicaa.be

Antwoordtermijnen

Nausicaa zal voldoen aan het verzoek van de bezoeker door te antwoorden op dezelfde manier als de bezoeker zijn/haar recht heeft uitgeoefend.

Nausicaa verbindt zich ertoe om elk verzoek tot toegang, rectificatie of verzet, verwijdering of elk ander bijkomend verzoek om informatie binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen een termijn van maximaal 1 maand na ontvangst van uw verzoek te beantwoorden.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan de antwoordtijd worden verlengd tot 3 maanden, in overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving.

Personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te raadplegen

Alleen het personeel van Nausicaa, onderaannemers en zorgverleners zijn bevoegd om persoonsgegevens te raadplegen, met uitzondering van de toepassing van punt 4 hierboven. Deze personen hebben een redelijke behoefte aan de gegevens vanwege de taken en opdrachten die aan hen zijn toevertrouwd of de vereisten die verband houden met de activiteit van Nausicaa.

Geautoriseerde dienstverleners en overdrachten naar niet-EU-landen

Nausicaa informeert bezoekers ook dat het geautoriseerde dienstverleners gebruikt om het verzamelen en verwerken van de verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners bevinden zich binnen de Europese Unie.

Nausicaa heeft zich er eerder van verzekerd dat zijn dienstverleners adequate garanties hebben geïmplementeerd en voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming.

Klacht bij de bevoegde overheid

Nausicaa hoopt dat eventuele problemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door middel van dialoog worden opgelost. Als dit echter niet het geval is, heeft de bezoeker het recht om een klacht in te dienen bij de GBA (gegevensbeschermingsautoriteit).

De GBA is gevestigd te Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel en is bereikbaar via telefoon op +32 2 274 48 00 of via e-mail op het adres contact@apd-gba.be.